Co zawiera dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem musi być wykonany przed rozpoczęciem pracy i poddany przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, maszyny do wykonywania pracy lub organizacja pracy będą poddane kompletnym zmianom, rozbudowom lub przekształceniom.

Pracodawca może połączyć obecne oceny ryzyka, dokumenty lub inne równoważne sprawozdania i wdrożyć je do dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej.

Explosion protection support, to system mający na celu zabezpieczenia przed wybuchem każde przedsiębiorstwo przemysłowe narażone na eksplozje. Wynika to z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które są związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy mieszaniny wybuchowej.

Dokument zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem powinien posiadać w szczególności:

1. Wyszczególnienie środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań zapisanych w niniejszym rozporządzeniu oraz zminimalizowania szkodliwych skutków wybuchu.
2. Wykaz przestrzeni, które są zagrożone wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy.
3. Informacje pracodawcy, że:
a. Miejsca pracy, maszyny, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, wykorzystywane i konserwowane w sposób, który zapewnia bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie.
b. Maszyny spełniają wymagania przewidziane w przepisach, które dotyczą małych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykorzystywania maszyn przez pracowników podczas pracy.
c. Została przeprowadzona ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.
4. Czas dokonywania przeglądu wykorzystywanych środków ochronnych.
5. Określenie, dla wszystkich osób zatrudnionych na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
a. Środków ochronnych.
b. Reguł koordynacji używania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy.
c. Celu koordynacji oraz technik i procedur jej wprowadzania.

Każda analiza, opracowanie może zostać wykonane w języku obcym. We wszystkich przypadkach, kiedy jest to możliwe, należy zapobiegać występowaniu atmosfer wybuchowych. Pierwszym krokiem w ocenie ryzyka wybuchu jest sprawdzenie, czy niebezpieczna atmosfera wybuchowa może wystąpić w konkretnych warunkach.