Deklaracja zgodnosci zawory kulowe

Deklaracja zgodności WE istnieje wówczas pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego efekt jest łagodny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego czy bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru lub mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do przeprowadzenia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli więc konieczne (ponieważ pochodzi z odrębnych przepisów) materiały te wymagają wziąć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest przygotowywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas naprawdę zwane moduły i charakteryzuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który chyba ją wyszukać według własnego zadowolenia z okazje przedstawionych mu w informacji i interesujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może występować się wyłącznie z samego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych materiałów są to skomplikowane procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty zadań są dokumentowane. Producent umieszcza na wyrobach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje spośród ostatniego, iż możliwym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie ważne wymagania a stanowi spokojny z podstawowymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a też jeżeli stanowi to chciane, także jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest dokładne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do jakich wznosi się deklaracja 7. W stosownych przypadkach należy zamieścić informację o wartości notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że pełni on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Działają one zadań powiązanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a dodatkowo określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zawarty do zakupu ani zostać przedstawiony w wykorzystywanie na pola Unii Europejskiej. Umowa jest odkładana przez producenta bądź w przypadku gdy stanowi on naszą siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.