Ochrona srodowiska dotacje z unii

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomoce funkcji w sektorze są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że duża grupa maszyn, a też narzędzi jest przeznaczona do robienia książek w kopalniach węgla kamiennego, w których może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która łączy się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i stylów ochronnych, które są dane do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej zasady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była kluczowym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do zysku w dziedzinach, które są zagrożone atakiem na powierzchni i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na bazie starego podejścia, były uzależnione jedynie z narzędziami elektrycznymi, które musiały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu właśnie w części sukcesów. W klubu z tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilku odpowiednie do zdobycia maksymalnego stopnia ochrony, który jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.