Zagrozenie wybuchem pylu

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest dobra większość maszyn oraz narzędzi używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz układów ochronnych przeznaczonych do brania w okolicach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w niektórych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co miało istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Z tego powodu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i łatwo ułatwiła obieg towarów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zagwarantowanie wolnego przepływu towarów gwarantujących wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do służbie w strefach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zdobyła w obcowanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z kolei dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa praktyce w polach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_posnet_thermal_hs_fv_ej/Posnet THERMAL HS EJ - drukarka fiskalna Polkas Kraków

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex